Skip to main content

Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Figure 6 | BMC Genetics

Figure 6

From: Microsatellites reveal a strong subdivision of genetic structure in Chinese populations of the mite Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)

Figure 6

Sample locations of 25 Tetranychus urticae populations used in this study. Red and green dots indicate red and green form mite populations, respectively, and dual colours dots represent the locality where the two forms of mite populations were sampled. 1. Neimenggujiagedanai (JGDN) 124°04'E,50°24'N; 2. Heilongjiangyichun(HLJYC) 128°56'E, 47°42'N; 3. Liaoningshenyang (LNSY) 123°25'E, 41°48'N; 4. Liaoningxingcheng (LNXC) 120°41'E, 40°37'N; 5. Hebeichangli (HBCL) 119°09'E, 39°42'N; 6. Shandongjinan (SDJN)117°32'E, 36°43'N; 7. Hebeiqiuxian (HBQX) 115°1'E, 36°49'N; 8. Henanzhengzhou (HNZZ) 113°4'E, 34°46'N; 9. Shanxiyuncheng (SXYC) 110°59'E, 35°02'N; 10. Shanxiyanliang (SXYL) 109°12'E, 34°4'N; 11. Gansutianshui (GSTS) 105°42'E, 34°37'N; 12. Shanghainanhui (SHNH) 121°45'E, 31°03'N; 13. Jiangsuzhenjiang (JSZJ) 119°27'E, 32°11'N; 14. Zhejiangcixi (ZJCX) 121°15'E, 30°11'N; 15. Anhuianqing (AHAQ) 117°02'E, 30°31'N; 16. Jiiangxijiujiang (JXJJ) 115°58'E, 29°43'N; 17. Hubeiwuhan (HBWH) 114°17'E, 30°35'N; 18. Hunanchangsha (HNCS) 112°59'E, 28°12'N; 19. Sichanmeishan (SCMS) 104°08'E, 30°00'N; 20. Yunnanyulong (YNYL) 103°42'E, 27°05'N; 21. Xinjiangzining (XJZN) 81°2'E, 43°55'N.

Back to article page