Skip to main content

Table 2 Geographic distribution of soybean germplasm with resistant to 11 isolates of P. sojae

From: Phenotypic evaluation and genetic dissection of resistance to Phytophthora sojae in the Chinese soybean mini core collection

Origin region Isolate of P. sojae
P6497 HLJ08-17 P7063 AH H15 HeN08-35 PNJ1 Pmg Pm28 Pm31 JS08-12
Jiangsu 6 11 9 8 6 8 6 6 4 4 7
Hubei 8 13 10 11 4 9 6 6 7 5 2
Sichuan 3 3 9 13 4 3 6 3 4 5 2
Fujian 5 6 8 7 5 4 5 3 1 4 3
Jiangxi 1 6 6 2 4 6 1 1 1 3 2
Heilongjiang 1 1 1 6 3 1 1 1 4 7 5
Shandong 2 5 6 6 4 3 2 0 1 0 1
Hebei 1 6 4 2 2 3 1 2 4 1 3
Hunan 3 1 5 5 4 2 1 2 1 1 1
Jilin 2 2 2 4 2 1 2 1 3 2 3
Liaoning 2 3 3 2 1 2 1 2 4 3 2
Shannxi 1 2 4 4 1 2 1 2 1 2 0
Henan 1 1 4 4 1 1 1 1 1 0 1
Guangdong 2 3 3 3 3 1 1 1 3 1 0
Shanxi 1 2 1 5 1 1 1 2 2 1 1
Guizhou 1 0 1 3 0 0 1 2 1 1 0
Guangxi 0 1 3 2 1 0 0 0 1 0 0
Anhui 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 2
Zhejiang 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2
Hainan 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Xinjiang 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Gansu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inner mong 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Beijing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yunnan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North region 5 6 6 13 6 4 4 4 11 12 10
Northeast region 1 5 2 6 1 1 1 2 5 3 4
Huanghuai region 10 19 24 21 12 14 10 9 8 5 7
South region 25 41 51 50 29 31 23 22 21 20 18