Skip to main content

Table 3 Geographic distribution of soybean germplasm with resistant to 1–11 P. sojae isolates

From: Phenotypic evaluation and genetic dissection of resistance to Phytophthora sojae in the Chinese soybean mini core collection

Origin region Number of isolates
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ningxia - - - - - - - - - - -
Gansu 1 - - - - - - - - - -
Yunnan 1 - - - - - - - - - -
Xinjiang 1 - - - - - - - - - -
Inner mong 1 - - - - - - - - - -
Beijing 1 - - - - - - - - - -
Guangxi - 1 2 - - -   - - - -
Guizhou 2 1 2 - - -   - - - -
Zhejiang - - 1 1 - - - - - - -
Henan 1 1 3 1 - - - - - - -
Shaanxi 1 2 2 1 1 - - - - - -
Anhui - - - - 2 - - - - - -
Heilongjiang 3 1 4 1 2 - - - - - -
Hunan - - - 4 2 -   - - - -
Shanxi 3 3 1 - - 1 - - - - -
Guangdong 2 2   1 1 1   - - - -
Shandong 2 3 1 2 1 1 - - - - -
Sichuan 2 5 2 5 1 2 - - - - -
Hainan - - - - - - 1 - - - -
Jilin 4 1 2 - 1 - 1 - - - -
Jiangxi 1 2 1 3 1 - - 1 - - -
Liaoning 3 2 - 1 1 - - - 1 - -
Hebei 4 2 1 1 1 - - - 1 - -
Hubei 1 1 - 2 7 2 2 - 1 - -
Fujian - - 1 2 2 1 1 1 1 - -
Jiangsu 3 1 1 7 - 2 1 - 1 - 1
North region 9 5 2 - - 1 - - - - -
Northeast region 11 4 6 2 4 - 1 - 1 - -
Huanghuai region 6 6 6 10 3 2 1 - 2 - 1
South region 11 13 10 20 16 7 4 2 2 - -